Privacy Policy

Terazon Green Energy Projects B.V., gevestigd aan de Innovatieweg 13-F, 7007CD, Doetinchem, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.terazon.nl
Innovatieweg 13-F, 7007CD, Doetinchem, Nederland
+31 0314 235009
F.H.M. Reulink is de Functionaris Gegevensbescherming van Terazon Green Energy Projects B.V. Hij is te bereiken via info@terazon.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Terazon Green Energy Projects B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt per email, telefonisch of per contactformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door invullen van een contactformulier op onze website, in correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@terazon.nl, dan verwijderen wij deze informatie per direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Terazon Green Energy Projects B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (uitsluitend, wanneer u ons hiervoor toestemming hebt verleend)

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (uitsluitend wanneer u ons hierom hebt gevraagd of uw gegevens hebt achtergelaten middels een contactformulier op onze website.

– Terazon Green Energy Projects B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

In beginsel nemen wij alleen contact met u op omtrent zonne-energieprojecten en wanneer u ons uw gegevens hebt verstrekt via email, telefoon of via een contactformulier op onze website.

Geautomatiseerde besluitvorming
Terazon Green Energy Projects B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Terazon Green Energy Projects B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Terazon Green Energy Projects B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Terazon Green Energy Projects B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Terazon Green Energy Projects B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Terazon Green Energy Projects B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Terazon Green Energy Projects B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@terazon.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Terazon Green Energy Projects B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Terazon Green Energy Projects B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@terazon.nl.