Pachtmodel Land

De laatste jaren neemt het aantal grondgebonden zonneparken toe. In Nederland zien we deze toename als gevolg van onze klimaatdoelstellingen, gezien we een aandeel van 16% duurzame energie willen hebben behaald in 2023. Om dit doel te behalen zijn omvangrijke grondgebonden zonneparken van groot belang.

De ontwikkeling en realisatie van grondgebonden zonneparken vergt echter een langere aanlooptijd dan die voor dakprojecten. Doorgaans duurt de ontwikkeling 1-2 jaar. Dit komt doordat voor grondgebonden projecten een omgevingsvergunning is vereist. Er moet immers ook de mogelijkheid bestaan om duurzame energie op te wekken binnen het bestemmingsplan van de betreffende locatie.

Daarnaast heeft een zonnepark ook impact op de omgeving. Denk bijv. aan buurtbewoners of andere belanghebbenden. Wij vinden draagvlak daarom uiterst belangrijk en realiseren onze zonneparken altijd in samenspraak met alle belanghebbenden. Zij kunnen meebeslissen over de vormgeving van het zonnepark, mogelijke meerwaardes die wij kunnen realiseren voor de directe omgeving van het zonnepark en wij bieden verschillende financiële voordelen zoals projectparticipatie of de afname van voordelige elektriciteit.

Iedere locatie is uiteindelijk verschillend en we zorgen altijd voor een aanpak die het beste aansluit op de situatie. Om u toch alvast een beeld te geven wat een locatie uiterst geschikt maakt, hebben wij onderstaand een basisoverzicht gegeven.

Locaties tussen 1-3 hectare kunnen wij doorgaans aansluiten op de bestaande infrastructuur. De aansluitingskosten zijn hiervoor relatief laag, waardoor we financieel gezien meestal positief uitkomen.

Voor locaties die groter zijn, is het in de regel nodig om een kabel aan te leggen tussen de projectlocatie en een hoofdspanningsstation of transportverdeelstation. Deze kosten kunnen hoog oplopen en zitten vooral in de afstand tot het aansluitpunt. We moeten daarom altijd aanvullend onderzoek doen, om te bepalen hoeveel hectare minimaal nodig is in relatie tot de aansluitingskosten voor een financieel rendabel project. Onze ervaring is dat vooral bij projecten tussen 3-7 hectare, een nabijgelegen aansluitpunt essentieel is.

Vanaf ca. 8 hectare of groter zijn projecten vaker haalbaar, gezien de aansluitingskosten over een groter vermogen worden gespreid. Vanaf 8 hectare zien we daarom ook een hogere slagingskans wanneer de afstand tot aan het aansluitpunt relatief groot is.

Uiteindelijk doen we altijd grondig onderzoek voor iedere locatie, zodat we geen aannames hoeven te doen. Daaruit blijkt dan of het project op uw locatie mogelijk is.

De hoogte van de pachtinkomsten is afhankelijk van meerdere factoren (aansluitingskosten, het verwachte subsidietarief per kWh, de jaarproductie in kWh, de totale investering, etc). We proberen in een vroeg stadium een zo nauwkeurig mogelijke inschatting te maken van deze variabelen, zodat we u een vastgelegd pachtaanbod kunnen maken per hectare per jaar.

Doorgaans liggen de pachtprijzen tussen 4.000-7.000 Euro per hectare per jaar (excl. BTW en jaarlijkse indexering). Dat is een ruime range, maar tevens bestaan er ruime verschillen in de aantrekkelijkheid van locaties, waardoor een pachtaanbod altijd afhankelijk is van de situatie.

Onze pachtovereenkomsten gelden minimaal voor de bouwperiode (doorgaans 1 jaar) plus de SDE subsidie periode van 16 jaar. Ons voornemen is altijd om een zonnepark 25-30 jaar lang energie te laten produceren. Maar naast onze eigen doelstellingen, hebben we ook rekening te houden met uw wensen en voorkeuren en de lengte van de vergunningstermijn die wordt vastgesteld door de gemeente. We stellen de lengte van de pachtovereenkomst na de SDE termijn daarom in overleg vast, zodat alle partijen hier tevreden mee zijn.

Doorgaans is een bestemmingsplanwijziging nodig om duurzame energie vanaf uw land te mogen produceren. Dit gebeurt middels een omgevingsvergunning. Middels deze vergunning opteren wij voor een dubbelbestemming met een tijdelijk karakter. Dat wil zeggen, naast bijv. een agrarische bestemming, krijgt het land de bestemming productie duurzame energie erbij. Daarnaast verstrekt de gemeente de vergunning voor een bepaalde periode, doorgaans voor 20 tot 30 jaar. Na deze periode en verwijdering van het zonnepark, vervalt de dubbelbestemming en krijg het land zijn oorspronkelijke bestemming terug. Uw land krijgt dus niet ineens een industriële bestemming, zoals vaak wordt gedacht.

Voor u als landeigenaar kan een zonnepark fiscale gevolgen met zich meebrengen. Wij raden daarom altijd aan een adviespartij in te schakelen, zoals een accountantskantoor of jurist. Binnen de agrarische sector hebben de meeste grote accountantskantoren de laatste jaren al behoorlijke ervaring opgedaan en kunnen zij u vaak snel van gedegen advies voorzien en bijv. helpen bij het doornemen van de pachtovereenkomst.

In de regel zijn er enkele belangrijke zaken om met uw fiscaal adviseur te bespreken:
– Cultuurgrondvrijstelling.
– Is de grond privé vermogen of bedrijfsvermogen? Indien bedrijfsvermogen, mag dit zo blijven?
– Waardevermeerdering grond t.o.v. agrarische waarde.
– OZB / WOZ.

Wij zorgen dat onze zonneparken altijd netjes worden onderhouden. Contractueel gezien ligt deze verplichting bij ons als exploitant. Wij bieden u als landeigenaar echter altijd de optie om het land zelf tegen betaling te onderhouden. Indien u hier geen interesse aan heeft, schakelen wij een onderhoudsbedrijf in (bijv. een hovenier), die de grond onder de zonnepanelen en de groenvoorzieningen bijhoudt.

Nadat de pachttermijn is verstreken, wordt het complete zonnepark door ons verwijderd en de grond wordt hersteld naar zijn oorspronkelijke staat. Deze afspraak leggen wij ook vast in de pachtovereenkomst.

Aankoop van land is tevens een mogelijkheid voor ons. We werken dan wel met een koopoptie tot de vergunning en subsidie zijn toegekend, voordat de werkelijke aankoop/transactie kan plaatsvinden. Vergunning en subsidie zijn immers essentieel voor de realisatie van een zonnepark. In overleg kunnen we een koopprijs bepalen en deze vastleggen in de koopoptie voordat we starten met de ontwikkeling van het zonnepark.

Stappenplan Zon op Land

1. Terazon verricht een locatiescan (financieel, technisch en bouwkundig) op basis waarvan u een pachtvoorstel op maat ontvangt.

2. Terazon adviseert en informeert u over de mogelijke fiscale en juridische consequenties die kunnen spelen bij zonneparken op land (bijv. voor uw agrarische bedrijf), zodat u dit met uw persoonlijke adviseur kunt bespreken.

3. U spreekt met Terazon de pachtvoorwaarden af en er wordt een pachtovereenkomst gesloten voor het toekomstige opstalrecht, dat op het land zal worden gevestigd.

4. Terazon gaat in gesprek met de gemeente om het traject voor de omgevingsvergunning te starten.

5. Omdat draagvlak voorop staat, organiseert Terazon informatieavonden voor belanghebbenden, zodat kan worden meegedacht over de vormgeving van het zonnepark.

6. Op basis van de feedback van de belanghebbenden en gemeente wordt een definitieve vergunningsaanvraag ingediend.

7. Na goedkeuring van de omgevingsvergunning vraagt Terazon SDE subsidie aan bij de RVO.

8. Het opstalrecht wordt gevestigd op het land middels een notariële akte (opstalrecht akte).

9. Terazon zorgt voor een vakkundige montage, installatie en netaansluiting van het zonnepark.

10. U ontvangt de afgesproken vergoeding, Terazon gaat energie produceren vanaf uw dak!

Wilt u direct uw gegevens achterlaten voor een geheel vrijblijvend pachtaanbod? Vul dan uw gegevens in voor de Locatiescan.